قرارداد پیمانکاری اجرای تاسیسات و ابنیه

بسمه تعالی

قرارداد پیمانکاری اجرای تاسیسات و ابنیه

ماده 1- مشخصات طرفین:

این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین گروه خدماتفنی مهندسی ایران شوفاژکار به نمایندگی آقای ………………………………………………… نشانی ………………………………………………………………………………. تلفن ……………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از یکطرف، و آقای …………………………………. فرزند…………………… شماره شناسنامه ……….. صادره از ……… به نشانی…………………………………………………. …… تلفن ………………… که از طرف دیگر کارفرما نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

ماده1- محل انجام پروژه:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 2- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست :

1-     انجام ………………………………………………………………………………………………………………………………

2-     انجام ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-     انجام ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4-     انجام ……………………………………………………………………………………………………………………………….

5-     انجام ………………………………………………………………………………………………………………………………

6-     انجام ……………………………………………………………………………………………………………………………..

7-     انجام ………………………………………………………………………………………………………………………………

8-     ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 3 – مشخصات فنی :

1- به طور کلی مشخصات فنی یراساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما می باشد.

ماده 4– مدت قرارداد:

مدت اجرای قرارداد به مدت………………..ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 5 – تعهدات پیمانکار:

1-   پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به خرید و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

2-   پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.

3-   پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد مناسب و معقول بوده، در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد لازم به توضیح ست در این خصوص کارشناس مربوطه اظهار نظر میفرماید

تبصره: در صورتی که به علت حوادث غیر مترقبه یا سرقت و غیرو… خسارتی به کارفرما در حین انجام قرارداد وارد شود در این خصوص هیچ گونه مسولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود ، تامین امنیت کارگاه یا محل انجام پروژه به عهده کارفرما میباشد

4- پیمانکار تایید می نماید که محل گارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.

5-   کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 10 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و در صورت افزایش حجم قرارداد، مبلغ قرارداد بر اساس توافق مجدد بین طرفین در نظر گرفته خواهد شد

ماده 6– تعهدات کارفرما :

1-   آب و برق و هرگونه تجهیزات لازم مورد نیاز پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه با کارفرما می باشد.

2-   کارفرما موظف است کلیه جزییات و نقشه ها را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

3- کارفرما متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، حداکثر ظرف مدت…… روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور      شروع عمليات پيمان اقدام نمايد.

4- مسئوليت تهيه و تامين مصالح مورد نياز پروژه به عهده كارفرما مي باشد.

تبصره :بارگيري و محل باراندازي مصالح : كليه مصالح و لوازم در يك محل از كارگاه به پيمانكار تحويل مي شود بارگيري و حمل هر نوع مصالح زائد بي مصرف به خارج كارگاه و تخليه آن در محل مناسب و در صورت لزوم پخش و تسطيح آنها توسط …………..انجام خواهد گرفت.

5-کارفرما موظف است پيش بيني هاي لازم و به موقع را در خصوص تهيه و نحوه توزيع مصالح و لوازم بعمل آورد تا موجب تاخير در انجام كار نگردد.

 ماده 7- مبلغ قرارداد:

مبلغ این قرارداد و نحوه پرداخت بر اساس موارد زیر مورد توافق طرفین می باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تبصره 1 : چنانچه پيمانكار نتواند در مهلت تعيين شده موضوع قرارداد را به اتمام برساند، جريمه تاخير بصورت روزانه به ازای هر روزمبلغ …………….. از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.

تبصره 2: كارفرما مكلف است در صورت شمولیت طرف قرارداد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ قرارداد، 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را در هر صورت وضعیت محاسبه و به پیمانکار پرداخت نمايد.

تبصره 3 : جبران خسارت ديركرد در پرداختها : هرگاه كارفرما در پرداخت پيش پرداختها و يا پرداختهاي موقت تاخير نمايد، به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصل بدهي، كارفرما معادل 15% (به ازای هر ماه) در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير به پيمانكار پرداخت مي نمايد.

چنانچه مجموع مطالبات پيمانكار كه به تاخير افتاده از 20% مبلغ اوليه قرارداد تجاوز نمايد و كارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد پيمانكارمیتواند به پيمان خاتمه دهد. حداكثر خسارت پرداختي به پيمانكار 20 درصد مبلغ اوليه قرارداد است

ماده 8- دوره تضمين كارها :

حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت ………روز شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد، اگر در دوره تضمين معايب و نواقص در كار مشهود شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات اجرا باشد، پيمانكار موظف است آن معايب و نواقص را رفع كند. براي اين منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آن كتباً به پيمانكار ابلاغ مي كند و پيمانكار بايد حداكثر 15 روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معايب و نواقص كند و آنها را طي مدتي كه باتوافق كارفرما معين مي شود، رفع نمايد. در غير اينصورت كارفرما حق دارد معايب و نواقص ياد شده را راساً رفع كند و هزينه آن را از محل تضمين پيمانكار با هر نوع مطالبات و سپرده هايي كه پيمانكار نزد او دارد، برداشت نماید.

تبصره: در صورتيكه كيفيت مصالح تحويلي به پيمانكار فاقد استانداردهاي لازم باشد، پيمانكار موظف است دليل فني لازم را مكتوب به كارفرما اعلام نمايد،در صورت عدم توجه کارفرما ادعايي در دوره تضمين متوجه پیمانکار نخواهد بود

حوادث قهريه :

در شرايط اضطراري يا حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ ، زلزله ، سيل و آتش سوزي چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند ، مي توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت هاي وارد شده به طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غير ممكن شود ، طرف ذيربط مي تواند ختم قرارداد را به طرف ديگر اعلام نمايد . در اين صورت ظرف مدت ده روز بعد از اعلام ختم قرارداد ،پیمانکار صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثرده روز كليه مبلغي را كه به پیمانکار تعلق مي گيرد ، پرداخت خواهد نمود .

ماده 9 – حل اختلاف :

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود

ماده 10 – مواد فسخ قرارداد :

در صورتيكه پیمانکار به علت قصور ، مدت انجام تعهدات را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اينكه به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند ،كارفرما كتباً به پیمانکار اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت 15 روز مرتفع سازد . در صورتيكه پیمانکار ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي 20 روزه فسخ نمايد . در اين صورت ارزش خدماتي كه پیمانکار در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل ، تسويه حساب نهايي با پیمانکار انجام مي شود

در صورتي كه كارفرما به تعهدات ذکر شده در قرارداد عمل نکند در ابتدا پیمانکار موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد . چنانچه اين مدت تاخير 20 روز به طول انجامدو مفاد قرارداد رعایت نگردد و حق الزحمه مجري به طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي 20 روزه قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت ارزش خدماتي كه پیمانکار در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل ، تسويه حساب نهايي با در نظر گرفتن 20 درصد خسارت مازاد بر ارزش کارهای انجام شده میبایست توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت گردد

ماده 11- قانون قرارداد :

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در دو نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

اين قرارداد در 4 برگ تنظیم و در 11ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات در متن اين قرارداد ، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود

امضا کارفرما:                         امضا شاهدان:                                             امضا پیمانکار:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید